Zafír Apartman

HU | DE | CZ | EN

H-9600 Sárvár, Rákóczi u. 37-39.

+36 30 9390 953

HU | DE | CZ | EN

ADATVÉDELEM

(A dokumentum letöltése/nyomtatása: ITT)


Adatkezelési tájékoztató

 

1.        Adatkezelõ azonosítása

A https://www.zafirapartmansarvar.hu/ internetcímen elérhetõ weboldalt a

SÁRVÁR-HÁZ Beruházó és Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelõsségû Társaság

 

Rövidített név: SÁRVÁR-HÁZ Kft.

Cégjegyzékszám: 18-09-106534

Adószám: 13597340-2-18

Székhely: 9600 Sárvár, Kiss János altábornagy utca 2. A. ép.

Postacím: 9600 Sárvár, Rákóczi Ferenc u. 32.

Telefon: +36 30 93 90 953

E-mail cím: info@zafirapartmansarvar.hu

Webhely: https://www.zafirapartmansarvar.hu/

(a továbbiakban: Adatkezelõ) üzemelteti.

 

2.        Az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok, a tájékoztató hatálya

 

2.1.         Adatkezelõ a Felhasználók adatait elsõsorban

- AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történõ védelmérõl és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezésérõl (általános adatvédelmi rendelet); (The EU General Data Protection Regulation - Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete), (a továbbiakban: GDPR),

- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások egyes kérdéseirõl szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.)

- és a gazdasági reklámtevékenység alapvetõ feltételeirõl és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.)

rendelkezései alapján kezeli.

2.2.        Jelen tájékoztató hatálya a  https://www.zafirapartmansarvar.hu/ webhely (a továbbiakban: webhely) használata, az ott elérhetõ szolgáltatások igénybevétele során megvalósuló adatkezelésre vonatkozik.

 

2.3.        Jelen tájékoztató értelmében Felhasználó: a webhelyet böngészõ, a webhely szolgáltatásait használó természetes személyek.

 

3.        Információtechnológiai szolgáltatás mûködésének biztosításához kapcsolódó adatkezelés

 

3.1.        Adatkezelõ a webhely üzemeltetéséhez és a weboldal látogatóira vonatkozó technikai adatok gyûjtéséhez sütiket alkalmaz.

 

3.2.        Adatkezelõ a sütik által megvalósított adatkezelésrõl külön tájékoztatót bocsát rendelkezésre: Adatkezelési tájékoztató a sütik alkalmazásáról.4.        Üzenet fogadásához és megválaszolásához kapcsolódó adatkezelés

 

4.1.        Az adatkezeléssel érintettek köre: a webhely „KAPCSOLAT” menüpontjából elérhetõ üzenetküldõ felületének használatával, vagy e-mail útján a webhelyen feltüntetett e-mail cím(ek) használatával Adatkezelõnek üzenetet küldõ Felhasználók.

 

4.2.        Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján a Felhasználó hozzájárulása.

 

Felhasználó jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás elõtt végzett adatkezelés jogszerûségét.

 

4.3.        Kezelt adatok körének meghatározása:

Az üzenetet küldõ Felhasználó:

- neve,

- e-mail címe,

- telefonszáma,
- a Felhasználó által az üzenetben esetlegesen közölt további adatai.

A Felhasználó által az üzenetben esetlegesen közölt további adatai tekintetében Adatkezelõ csak az elküldött üzenet tartalma kapcsán szükségszerûen végez adatkezelést annak fogadásakor, azonban az ott esetlegesen közölt személyes adatok megadását Adatkezelõ nem kéri Felhasználótól. Ilyen nem várt személyes adat közlésekor a nem várt személyes adatot Adatkezelõ nem tárolja el, azt haladéktalanul törli az informatikai rendszerébõl.

4.4.        Az adatkezelés célja: Adatkezelõvel történõ üzenetváltás lehetõvé tétele a Felhasználó számára.

Az ezzel kapcsolatos szolgáltatások:

-         e-mail útján küldött üzenet fogadása (a webhelyen feltüntetett e-mail cím(ek) használatával),

-         a fenti módokon Adatkezelõhöz érkezõ üzenetek megválaszolása.

 

A telefonszám akkor kerül felhasználásra, ha Felhasználó üzenetben felvetett kérdése összetett, ezért célszerûbb telefonbeszélgetés formájában megválaszolni.

 

4.5.        Az adatkezelés idõtartama: az üzenet megválaszolásáig, illetve a Felhasználó igényének teljesítéséig tart. Adatkezelõ az üzenet megválaszolását/igény teljesítését követõen törli az e célból kezelt adatokat. Amennyiben az információcserére több, kapcsolódó témájú üzenetváltással kerül sor, abban az esetben az információcsere befejeztével, illetve az igény teljesítését követõen törli Adatkezelõ az adatokat.

 

Amennyiben az üzenetváltás nyomán szerzõdéskötés jön létre, és az üzenetek tartalma a szerzõdés szempontjából lényeges, abban az esetben az adatkezelés jogalapja és idõtartama a 6. pontban írtak szerint alakul (foglaláshoz kapcsolódó adatkezelés).

 

4.6.        Az adatok tárolásának módja: Adatkezelõ informatikai rendszerében elkülönülõ adatkezelési listán.

 

5.        Hírlevél küldéshez kapcsolódó adatkezelés

 

5.1.        Az adatkezeléssel érintett: az a Felhasználó, aki a webhelyen a hírlevél feliratkozásra szolgáló mezõk kitöltésével és a hozzájáruló nyilatkozat bejelölésével feliratkozik a hírlevélre.

 

5.2.        Az adatkezelés jogalapja: a GDPR. 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja és a Grt. 6. § (1) és (2) bekezdései alapján a Felhasználó hozzájárulása. Az önkéntes hozzájárulást a Felhasználó a hírlevél feliratkozásra szolgáló mezõk kitöltését követõen a feliratkozásra vonatkozó nyilatkozat elõtti checkbox bejelölésével adja meg.

 

Felhasználó jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás elõtt végzett adatkezelés jogszerûségét.

A hírlevél szolgáltatás a hasznos információk küldése mellett az Adatkezelõ általi közvetlen üzletszerzést is célozza. E szolgáltatásra a többi szolgáltatás igénybevételétõl függetlenül iratkozhat fel Felhasználó. E szolgáltatás igénybevétele önkéntes, Felhasználó megfelelõ tájékoztatását követõen meghozott döntésén alapul. Amennyiben Felhasználó nem veszi igénybe a hírlevél szolgáltatást, az nem jár rá nézve hátránnyal a webhely használatát és további szolgáltatásainak igénybevételét tekintve. Adatkezelõ a közvetlen üzletszerzést célzó szolgáltatásának igénybevételét nem szabja feltételként bármely más szolgáltatásának igénybevételéhez.

5.3.        Kezelt adatok körének meghatározása:

a hírlevelek kiküldéséhez a Felhasználó:

- e-mail címe,

 

az online megadott hozzájárulás regisztrálásához:

- feliratkozáskor használt eszköz IP-címe,

- feliratkozás idõpontja,

 

amennyiben a Felhasználó korábban vendége volt az Adatkezelõnek, akkor a hírlevelek tartalmának személyre szabásához a Felhasználó:

- életkora,

- származási országa,

- korábbi foglalásának jellemzõi (üzleti vagy üdülés, csoportos vagy egyéni foglalás, igénybe vett szolgáltatások),

- korábbi foglalásának értéke.

 

5.4.        Az adatkezelés célja: hírlevelek küldése Adatkezelõ által Felhasználó részére, e-mail útján. A hírlevelek küldése Adatkezelõ szolgáltatásáról, újdonságokról és aktualitásokról szóló információk, figyelemfelhívó ajánlatok, reklámcélú és eladásösztönzõ tartalmak küldését jelenti.

 

A hírlevelek testreszabásához használt adatok kezelésének célja, hogy az Felhasználó érdeklõdési körének megfelelõ és számára releváns ajánlatokat küldhessen az Adatkezelõ, egyúttal megkímélje a Felhasználót a számára feltehetõen nem érdekes ajánlatok kiküldésétõl.

 

5.5.        Az adatkezelés idõtartama: Adatkezelõ a hírlevél küldése céljából kezelt adatokat Felhasználó erre vonatkozó hozzájárulásának visszavonásáig (leiratkozásig), illetve az adatok Felhasználó kérésére történõ törléséig kezeli.

 

5.6.        Az adatok tárolásának módja: Adatkezelõ informatikai rendszerében elkülönülõ adatkezelési listán.

 

 

 

6.        Foglaláshoz kapcsolódó adatkezelés

 

6.1.        Az adatkezeléssel érintettek köre: a webhelyen foglalási kérést küldõ Felhasználók.

 

6.2.        Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, miszerint az adatkezelés olyan szerzõdés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó az egyik fél.

 

6.3.        Kezelt adatok körének meghatározása: az adatkezelés az alábbi személyes adatok és elérhetõségek körét érinti.

A Felhasználó:

- vezetékneve,

- keresztneve,

- telefonszáma,

- e-mail címe,

- lakóhely szerinti ország,

- a foglalt szobában megszálló vendég(ek) neve(i),

 

továbbá az igényére vonatkozó adatok:

- szállodába érkezés tervezett napja,

- szállodából távozás tervezett napja,

- ott töltött éjszakák tervezett száma,

- kiválasztott szoba / szobák száma, személykapacitása és típusa,

- ott tartózkodással érintett felnõttek száma,

- ott tartózkodással érintett gyermekek száma és életkora,

- a választott ajánlat (ellátás, szoba személykapacitása és típusa, ár),

- foglalást azonosító hivatkozás,

- foglalást azonosító PIN kód,

- fizetési mód és fizetendõ összeg,

- bejelentkezés idõpontja (opcionális)

- végül a Felhasználó által a „Különleges kérések” mezõben esetlegesen közölt további adatai.

6.4.        Az adatkezelés célja: a foglalás nyomán létrejövõ szerzõdés megkötése és teljesítése, valamint a foglalás esetleges módosítása vagy lemondása.

 

6.5.        Az adatkezelés idõtartama: a foglalás teljesítéséhez kezelt fenti adatok egy részét az Adatkezelõ a számviteli törvénybõl fakadó bizonylat-megõrzési kötelezettség teljesítéséhez szükséges ideig kezeli. Ez az idõ a számviteli törvény értelmében a számla kiállításától számított legalább 8 év, melynek elteltét követõen az adatokat Adatkezelõ egy éven belül törli. Ebbe a körbe tartoznak elsõsorban a számlákon szereplõ adatok (név, cím, igénybe vett szolgáltatás számlán szereplõ adatai, ára), illetve egyes esetekben szerzõdéses dokumentáció részeként a foglalásokban és visszaigazolásokban szereplõ további adatok is a számviteli bizonylat fogalma alá eshetnek.

A foglalás kapcsán kezelt esetleges további – a számviteli bizonylat fogalma alá nem esõ – adatokat (pl. a Felhasználó és Adatkezelõ foglalással, egyéb szolgáltatással kapcsolatos lényeges tartalmú üzenetei) Adatkezelõ a szerzõdéses jogviszonyból fakadó követelések elévülési idejének – ami alapesetben a követelés esedékessé válásától számított 5 év – elteltéig kezeli. Az elévülés megszakadása az adatkezelés idõtartamát az elévülés bekövetkezésének új idõpontjáig meghosszabbítja.

6.6.        Az adatok tárolásának módja: Adatkezelõ informatikai rendszerében elkülönülõ adatkezelési listán, illetve a szabályos számvitelhez szükséges adatok a számvitelrõl szóló törvény által elõírt bizonylat-megõrzési kötelezettség teljesítése érdekében számviteli bizonylatokon.

 

 

7.        Adattovábbítás

 

7.1.        Adatkezelõ nem továbbít adatokat harmadik személyeknek.

 

7.2.        Adatkezelõ kizárólag törvényes kötelezettség esetén, hatóságoknak továbbít adatokat.

 

8.        Adatfeldolgozó igénybevétele

Adatkezelõ adatfeldolgozóként vesz igénybe az alábbi gazdálkodó szervezeteket.

8.1.        Tárhelyszolgáltató

 

8.1.1.        Az adatfeldolgozással érintettek köre: a webhelyet meglátogató Felhasználók a webhely által biztosított szolgáltatások igénybevételétõl függetlenül.

 

8.1.2.        Adatkezelõ adatfeldolgozóként veszi igénybe a

 

UNIQUE IMG Informatikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság

 

rövidített név: Unique IMG Bt.

cégjegyzékszám: 18-06-104378

adószám: 21035447-2-18

székhely: 9932 Viszák, Fõ út 56.

postacím: 9932 Viszák, Fõ út 56.

telefon: +36 30 216 3372

e-mail: info@ysolutions.hu

webhely: https://ysolutions.hu

 

gazdasági társaságot, mint webtárhely szolgáltatót (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

8.1.3.        Az adatfeldolgozással érintett adatok köre: az adatfeldolgozás a jelen tájékoztatóban megjelölt összes adatot potenciálisan érinti, a Felhasználó által igénybe vett funkciók határozzák meg a konkrét adatkört, az egyes adatkezelésekrõl szóló fenti fejezetek szerint.

 

8.1.4.        Az adatfeldolgozó igénybevételének célja: a webhely információtechnológiai értelemben vett mûködésének biztosítása, az ehhez szükséges elektronikus tárhely igénybevételével.

 

8.1.5.        Az adatfeldolgozás idõtartama: megegyezik a jelen tájékoztatóban az egyes adatköröket érintõ adatkezelési célok szerint szabályozott adatkezeléseknél jelzett adatkezelési idõtartamokkal.

 

8.1.6.        Az adatfeldolgozás jellege: elektronikus úton  történik, az adatok feldolgozása kizárólag a webhely informatikai értelemben vett üzemeltetéséhez szükséges tárhely biztosítását jelenti.

 

 

8.2.        Weboldal fejlesztõ

 

8.2.1.        Az adatfeldolgozással érintettek köre: a webhelyet meglátogató Felhasználók a webhely által biztosított szolgáltatások igénybevételétõl függetlenül.

 

8.2.2.        Adatkezelõ adatfeldolgozóként veszi igénybe a

 

UNIQUE IMG Informatikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság

 

rövidített név: Unique IMG Bt.

cégjegyzékszám: 18-06-104378

adószám: 21035447-2-18

székhely: 9932 Viszák, Fõ út 56.

postacím: 9932 Viszák, Fõ út 56.

telefon: +36 30 216 3372

e-mail: info@ysolutions.hu

webhely: https://ysolutions.hu

 

gazdasági társaságot, mint a weboldalt karbantartó és folyamatos rendelkezésre állását biztosító informatikai szolgáltatót (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

 

8.2.3.        Az adatfeldolgozással érintett adatok köre: az adatfeldolgozás a jelen tájékoztatóban megjelölt összes adatot érinti.

 

8.2.4.        Az adatfeldolgozó igénybevételének célja: a webhely információtechnológiai értelemben vett mûködésének biztosítása, az ehhez szükséges weboldal szoftver igénybevételével.

 

8.2.5.        Az adatfeldolgozás idõtartama: megegyezik a jelen tájékoztatóban az egyes adatköröket érintõ adatkezelési célok szerint szabályozott adatkezeléseknél jelzett adatkezelési idõtartamokkal.

 

8.2.6.        Az adatfeldolgozás jellege: elektronikus úton történik, az adatok feldolgozása kizárólag a webhely informatikai értelemben vett üzemeltetéséhez szükséges technikai mûveleteket jelenti.

 

 

8.3.        Online foglalásokkal kapcsolatban használt ügyviteli szoftver fejlesztõje

 

8.3.1.        Az adatfeldolgozással érintettek köre: az online rendszerben foglalást küldõ Felhasználók.

 

8.3.2.        Adatkezelõ adatfeldolgozóként veszi igénybe a

 

D-EDGE SAS

 

székhely: 64-66 Rue des Archives, 75003 Paris, France

postacím: 64-66 Rue des Archives, 75003 Paris, France

telefon: +33 (0) 1 76 44 04 35

e-mail: hello@d-edge.com

webhely: https://www.d-edge.com/

gazdasági társaságot, mint a szállodai szolgáltatás nyújtása során használt ügyviteli szoftver fejlesztõjét (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

8.3.3.        Az adatfeldolgozással érintett adatok köre: az adatfeldolgozás a jelen tájékoztatóban megjelölt összes adatot érinti.

 

8.3.4.        Az adatfeldolgozó igénybevételének célja: az ügyviteli szoftver igénybevétele, és információtechnológiai értelemben vett mûködésének biztosítása.

 

8.3.5.        Az adatfeldolgozás idõtartama: megegyezik a jelen tájékoztatóban az egyes adatköröket érintõ adatkezelési célok szerint szabályozott adatkezeléseknél jelzett adatkezelési idõtartamokkal.

 

8.3.6.        Az adatfeldolgozás jellege: az adatok feldolgozása kizárólag az ügyviteli szoftver megfelelõ mûködésének biztosításához és fejlesztéséhez szükséges információtechnológiai szolgáltatások során megvalósuló adatkezelési mûveleteket jelenti.

 

 

8.4.        Elektronikus levelezõ szoftver és tárhely biztosításához kapcsolódó adatkezelés

 

8.4.1.        Az adatfeldolgozással érintettek köre: jelen tájékoztatóban megjelölt Érintettek, akikkel Adatkezelõ elektronikus levelezés útján tartja a kapcsolatot.

 

8.4.2.        Adatkezelõ adatfeldolgozóként veszi igénybe a

Microsoft Ireland Operations Limited

 

rövidített név: Microsoft Ireland Ltd.

cégjegyzékszám: 256796

közösségi adószám: IE8256796U

székhely:   70 Sir Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland

postacím:   One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Ireland

kapcsolat: https://www.microsoft.com/hu HU/concern/privacy/  

telefon: +1 800 710 200

gazdasági társaságot, mint az elektronikus levelezéshez használt szoftver fejlesztõjét és tárhely szolgáltatóját (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

 

8.4.3.        Az adatfeldolgozással érintett adatok köre: elsõsorban az érintett neve és e-mail címe, másodsorban az Érintett által elektronikus levélben megküldött további adatok.

 

8.4.4.        Az adatfeldolgozó igénybevételének célja: az elektronikus levelezés mûködésének biztosítása.

 

8.4.5.        Az adatfeldolgozás idõtartama: az elektronikus levelek törléséig. Az Adatkezelõ az elektronikus levelezés során történõ üzenetváltás lezárultával törli az üzeneteket.

 

Amennyiben az üzenetváltás nyomán szerzõdéskötés jön létre, és az üzenetek tartalma a szerzõdés szempontjából lényeges, abban az esetben a megrendelés teljesítéséhez kezelt adatokat az Adatkezelõ a számviteli törvénybõl fakadó bizonylat-megõrzési kötelezettség teljesítéséhez szükséges ideig kezeli. Ez az idõ a számviteli törvény értelmében a számla kiállításától számított legalább 8 év, melynek elteltét követõen az adatokat Adatkezelõ egy éven belül törli.

 

A szerzõdés kapcsán kezelt esetleges további – a számviteli bizonylat fogalma alá nem esõ – adatokat (pl. a Felhasználó és Adatkezelõ foglalással, egyéb szolgáltatással kapcsolatos lényeges tartalmú üzenetei) Adatkezelõ a szerzõdéses jogviszonyból fakadó követelések elévülési idejének – ami alapesetben a követelés esedékessé válásától számított 5 év – elteltéig kezeli. Az elévülés megszakadása az adatkezelés idõtartamát az elévülés bekövetkezésének új idõpontjáig meghosszabbítja.

 

8.4.6.        Az adatfeldolgozás jellege: a megõrzési idõk alatt az Adatfeldolgozó által biztosított szoftveres környezetben tárolódnak az e-mail-ek, tehát ez idõ alatt fennáll az adatfeldolgozás.

 

 

8.5.        Hírlevél küldéssel kapcsolatos adatfeldolgozás

 

8.5.1.        Az adatfeldolgozással érintettek köre: a webhelyen hírlevélre feliratkozó Felhasználók a webhely által biztosított egyéb szolgáltatások igénybevételétõl függetlenül.

 

8.5.2.        Adatkezelõ adatfeldolgozóként veszi igénybe a

 

MORGENS Design Marketing Tanácsadó és Informatikai Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság

 

rövidített név: MORGENS Design Kft.

cégjegyzékszám: 20-09-072782

adószám: 23964710-2-20

székhely: 8800 Nagykanizsa, Csányi László utca 2.

postacím: 8800 Nagykanizsa, Csányi László utca 2.

telefon: +36 30 648 0047

e-mail: sales@morgens.hu

webhely: https://morgens.hu/  

gazdasági társaságot, mint az Adatkezelõ által használt hírlevél küldõ szoftver fejlesztõjét és karbantartóját,

valamint a

DotRoll Számítástechnikai Korlátolt Felelõsségû Társaság

rövidített név: DotRoll Kft.
cégjegyzékszám: 01-09-882068
adószám: 13962982-2-42
székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.
postacím: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.
telefon: +36 1 432 3232
e-mail: support@dotroll.com
webhely:
https://dotroll.com/hu/

gazdasági társaságot, mint a hírlevelezõ rendszer mûködtetéséhez használt elektronikus tárhely szolgáltatóját (a továbbiakban együtt: Adatfeldolgozók).

8.5.3.        Az adatfeldolgozással érintett adatok köre: az adatfeldolgozás a hírlevélre feliratkozó Felhasználó keresztnevét és e-mail címét érinti.

 

8.5.4.        Az adatfeldolgozók igénybevételének célja: a hírlevél küldéshez használt tárhely és szoftver igénybevétele, illetve ezek rendelkezésre állásának biztosítása.

 

8.5.5.        Az adatfeldolgozás idõtartama: Felhasználó hírlevél küldésre vonatkozó hozzájárulásának visszavonásáig (leiratkozásig), illetve az adatok Felhasználó kérésére történõ törléséig.

 

8.5.6.        Az adatfeldolgozás jellege: az adatok feldolgozása kizárólag a hírlevél küldõ rendszer elektronikus tárhelyének és szoftverének informatikai értelemben vett üzemeltetéséhez szükséges technikai mûveleteket jelenti.

 

 

8.6.        Számlák elõállításával kapcsolatos adatfeldolgozás

 

8.6.1.        Az adatfeldolgozással érintettek köre: a webhelyen szállást foglaló Felhasználók a webhely által biztosított egyéb szolgáltatások igénybevételétõl függetlenül.

 

8.6.2.        Adatkezelõ adatfeldolgozóként veszi igénybe a

MT-HostWare Számítástechnikai Korlátolt Felelõsségû Társaság

 

rövidített név: HostWare Kft.

cégjegyzékszám: 01-09-263594

adószám: 10426917-2-42

székhely: 1149 Budapest, Róna utca 120-122.

postacím: 1149 Budapest, Róna utca 120-122.

telefon: +36 1 469 9000

e-mail cím: hostware@hostware.hu

webhely: http://hostware.hu/

 

gazdasági társaságot, mint az Adatkezelõ által használt számlázó szoftver fejlesztõjét és karbantartóját (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

8.6.3.        Az adatfeldolgozással érintett adatok köre: az adatfeldolgozás a megrendelt szállásszolgáltatásra vonatkozó adatokat érinti.

 

8.6.4.        Az adatfeldolgozó igénybevételének célja: a számlák kiállításához használt szoftver igénybevétele, rendelkezésre állásának és mûködésének biztosítása.

 

8.6.5.        Az adatfeldolgozás idõtartama: a számviteli törvénybõl fakadó bizonylat-megõrzési kötelezettség teljesítéséhez szükséges ideig - a számla kiállításától számított 8 évig - tart.

 

8.6.6.        Az adatfeldolgozás jellege: az adatok feldolgozása kizárólag a számla kiállításához használt szoftver rendelkezésre állásának biztosítását, informatikai értelemben vett üzemeltetéséhez szükséges technikai mûveleteket jelenti.

 

 

8.7.         Könyvelési szolgáltatással kapcsolatos adatfeldolgozás

 

8.7.1.        Az adatfeldolgozással érintettek köre: a szállást foglaló Felhasználók.

 

8.7.2.        Adatkezelõ adatfeldolgozóként veszi igénybe a

 

HÓRUSZ-TAX Korlátolt Felelõsségû Társaság

 

rövidített név: HÓRUSZ-TAX Kft.

cégjegyzékszám: 18-09-109338

adószám: 11745846-2-18

székhely: 9600 Sárvár, Hunyadi János utca 54. fszt. 5.

postacím: 9600 Sárvár, Hunyadi János utca 54. fszt. 5.

telefon: +36 95 321 172

 

gazdasági társaságot, mint az Adatkezelõ gazdasági tevékenységének könyvelõjét (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

 

8.7.3.        Az adatfeldolgozással érintett adatok köre: az adatfeldolgozás a megrendelt szállásszolgáltatásra vonatkozó, 6. fejezetben megjelölt adatokat érinti.

 

8.7.4.        Az adatfeldolgozó igénybevételének célja: az Adatkezelõ által végzett gazdasági tevékenységre vonatkozóan jogszabály által elõírt számviteli kötelezettségek teljesítése a fenti Adatfeldolgozó szolgáltatásának igénybevétele útján.

 

8.7.5.        Az adatfeldolgozás idõtartama: legfeljebb a számviteli törvénybõl fakadó bizonylat-megõrzési kötelezettség teljesítéséhez szükséges ideig – a számla kiállításától számított 8. év elteltét követõ évben bekövetkezõ törlésig – tart.

 

8.7.6.        Az adatfeldolgozás jellege: az adatok feldolgozása kizárólag a számviteli kötelezettségek teljesítéséhez és ellenõrzéséhez szükséges mûveleteket jelenti, amiket papír adathordozók és szoftverben kezelt digitális adatok kezelésével végez az adatfeldolgozó.

 

 

8.8.        Könyvvizsgálati szolgáltatással kapcsolatos adatfeldolgozás

 

8.8.1.          Az adatfeldolgozással érintettek köre: a megrendelést leadó Felhasználók.

 

8.8.2.          Adatkezelõ adatfeldolgozóként veszi igénybe a

DE-FACTO Könyvelõ, Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság

 

rövidített név: DE-FACTO Kft.

cégjegyzékszám: 01-09-561423

adószám: 12172126-2-43

székhely: 1111 Budapest, Irinyi J. utca 31. fszt. 8.

postacím: 1111 Budapest, Irinyi J. utca 31. fszt. 8.
telefon: +36 1 413 6680

e-mail: de-facto@de-facto.hu

webhely: https://de-facto.hu/

 

gazdasági társaságot, mint az Adatkezelõ gazdasági tevékenységének könyvvizsgálóját (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

 

8.8.3.          Az adatfeldolgozással érintett adatok köre: az adatfeldolgozás esetén a megrendelt szállásszolgáltatásra vonatkozó, 6. fejezetben megjelölt adatokat érinti.

 

8.8.4.          Az adatfeldolgozó igénybevételének célja: az Adatkezelõ által végzett gazdasági tevékenységre vonatkozóan jogszabály által elõírt, könyvvizsgálatra vonatkozó számviteli kötelezettségek teljesítése a fenti Adatfeldolgozó szolgáltatásának igénybevétele útján.

 

8.8.5.          Az adatfeldolgozás idõtartama: a számviteli törvénybõl fakadó bizonylat-megõrzési kötelezettség teljesítéséhez szükséges ideig – a számla kiállításától számított 8. év elteltét követõ évben bekövetkezõ törlésig – tart.

 

8.8.6.          Az adatfeldolgozás jellege: az adatok feldolgozása kizárólag a számviteli kötelezettségek teljesítéséhez és ellenõrzéséhez szükséges mûveleteket jelenti, amiket papír adathordozók és szoftverben kezelt digitális adatok kezelésével végez az adatfeldolgozó.

 

 

8.9.         Adatfeldolgozás más célra nem történik.

 

8.10.    Adatkezelõ a fent megjelölt Adatfeldolgozókon kívül más adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

 

9.        Adatvédelem, adatbiztonság

 

9.1.        Adatkezelõ az adatkezelési és adatfeldolgozási tevékenységei körében gondoskodik az adatok biztonságáról, technikai és szervezési intézkedésekkel valamint belsõ eljárási szabályokkal gondoskodik a jogszabályok, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásáról. Megfelelõ intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen a kezelt adatokat.

 

9.2.        A látogatottság mérésének és a webhely használatára vonatkozó szokások feltérképezésének alapjául szolgáló adatokat Adatkezelõ informatikai rendszere kezdettõl fogva oly módon rögzíti, hogy azok közvetlenül nem kapcsolhatók egy személyhez sem.

 

9.3.        Az adatok kezelése csak a jelen tájékoztatóban meghatározott és törvényes cél elérése érdekében, ahhoz szükséges és arányos mértékben történik, a vonatkozó jogszabályok és ajánlások alapján, megfelelõ biztonsági intézkedések mellett.

 

9.4.        Ennek érdekében Adatkezelõ a webhely eléréséhez „https” sémájú http protokollt használ, mellyel a webes kommunikáció titkosítható és egyedileg azonosítható. Ezen felül a fentieknek megfelelõen Adatkezelõ titkosított adatállományok formájában rögzített, adatkezelési célonként elkülönített adatkezelési listákban tárolja a kezelt adatokat, melyekhez Adatkezelõ meghatározott – jelen tájékoztatóban megjelölt tevékenységekkel kapcsolatos feladatokat ellátó – alkalmazottai férhetnek hozzá, akiknek munkaköri felelõssége az adatok védelme és e tájékoztatónak és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelõ felelõsségteljes kezelése.

 

10.    Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai

 

10.1.   Tájékoztatáshoz való jog

 

10.1.1.    Jelen adatkezelési tájékoztató elolvasásával bármikor tájékozódhat a Felhasználó az adatkezelésrõl. A Felhasználó kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták a Felhasználó személyazonosságát. Az adatkezeléssel érintettsége alatt, illetve azt követõen is kérhet a Felhasználó tájékoztatást. A tájékoztatás az adatkezelés minden lényeges részletére, valamint a Felhasználó jogainak gyakorlási módjára is kiterjed. A Felhasználót kérelmére Adatkezelõ a Felhasználó kérelmei alapján meghozott intézkedésekrõl – vagy elmaradásuk okáról a panasz elõterjesztésére rendelkezésre álló fórumok megjelölésével – is tájékoztatja.

 

10.1.2.    A tájékoztatás megadása díjmentes. Ha a Felhasználó kérelme egyértelmûen megalapozatlan vagy – különösen ismétlõdõ jellege miatt – túlzó, az Adatkezelõ, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

a)   észszerû összegû díjat számíthat fel, vagy

b)  megtagadhatja a kérelem alapján történõ intézkedést.

 

10.1.3.    A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idõ alatt (indokolatlan késedelem nélkül), de legkésõbb egy hónapon belül Adatkezelõ megadja a tájékoztatást.

 

 

10.2.   Hozzáférési jog

 

10.2.1.    A Felhasználónak joga van hozzáférni a róla kezelt adatokhoz. Ilyen irányú kérelme esetén az Adatkezelõ tájékoztatja õt arról, hogy a Felhasználó személyes adatai tekintetében van-e folyamatban adatkezelés, illetve a konkrét adatkezeléssel kapcsolatban minden lényeges körülményrõl.

 

10.2.2.    A hozzáféréshez való jog értelmében a Felhasználó másolatot kérhet az Adatkezelõ által kezelt személyes adatairól, melyet Adatkezelõ díjmentesen biztosít számára az elsõ alkalommal. A további másolatokért az Adatkezelõ az adminisztratív költségeken alapuló, észszerû mértékû díjat számíthat fel.

 

10.2.3.    A másolatot széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja rendelkezésre az Adatkezelõ, kivéve, ha a Felhasználó másként kéri.

 

10.2.4.    A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idõ alatt (indokolatlan késedelem nélkül), de legkésõbb egy hónapon belül Adatkezelõ biztosítja a fentiek szerint a hozzáférést.

 

 

10.3.   A helyesbítéshez való jog

 

10.3.1.    Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelõ indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

 

10.3.2.    Figyelembe véve az adatkezelés célját, a Felhasználó jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítõ nyilatkozat útján történõ – kiegészítését.

 

10.3.3.    Felhasználó kérésére az Adatkezelõ indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti, illetve indokolt esetben kiegészíti a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

 

 

10.4.   A törléshez való jog

 

10.4.1.    Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelõ indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelõ pedig köteles arra, hogy a Felhasználóra vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a)   a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelybõl azokat gyûjtötték vagy más módon kezelték;

b)  a Felhasználó visszavonja az adatkezelés alapját képezõ hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja (a jelen tájékoztató tárgyát képezõ adatkezelések közül csak a hozzájárulás alapján végzett, következõ fejezetekben bemutatott adatkezelések esetében áll fenn:

3. Információtechnológiai szolgáltatás mûködésének biztosításához kapcsolódó, hozzájárulás alapján végzett technikai adatkezelés;

4. Üzenet fogadásához és megválaszolásához kapcsolódó adatkezelés;

5. Hírlevél küldéshez kapcsolódó adatkezelés;

c)   a Felhasználó tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsõbbséget élvezõ jogszerû ok az adatkezelésre (a jelen tájékoztató tárgyát képezõ adatkezelések közül csak a jogos érdek alapján végzett, következõ fejezetekben bemutatott adatkezelések esetében áll fenn:

3. Információtechnológiai szolgáltatás mûködésének biztosításához kapcsolódó, jogos érdek alapján végzett technikai adatkezelés;

d)  a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e)   a személyes adatokat az adatkezelõre alkalmazandó Európai Uniós vagy tagállami jogban elõírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

 

10.4.2.    A jogi igények elõterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges adatokat a Felhasználó erre irányuló kérelme esetén sem köteles törölni Adatkezelõ, ugyanígy azokat sem, amelyek kezelése a Felhasználó vagy más természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt, vagy az Adatkezelõre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítéséhez szükségesek. Alapesetben azonban a megõrzési idõ elteltével Adatkezelõ kérelem nélkül is törli az adatokat.

 

10.5.   Az adatkezelés korlátozásához való jog

 

10.5.1.    A Felhasználó kérésére az Adatkezelõ korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 

a)   a Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az idõtartamra vonatkozik, amely lehetõvé teszi, hogy az Adatkezelõ ellenõrizze a személyes adatok pontosságát;

b)  az adatkezelés jogellenes, és a Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c)   az Adatkezelõnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Felhasználó igényli azokat jogi igények elõterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

d)  a Felhasználó tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az idõtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelõ jogos érdekei elsõbbséget élveznek-e a Felhasználó jogos érdekeivel szemben (a jelen tájékoztató tárgyát képezõ adatkezelések közül csak a jogos érdek alapján végzett, következõ fejezetekben bemutatott adatkezelések esetében áll fenn:

3. Információtechnológiai szolgáltatás mûködésének biztosításához kapcsolódó, jogos érdek alapján végzett technikai adatkezelés;

 

10.5.2.    Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak a Felhasználó hozzájárulásával, vagy jogi igények elõterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekébõl kezeli Adatkezelõ.

 

10.5.3.    Az Adatkezelõ a Felhasználót, aki vitatta a személyes adatok pontosságát, és ez alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról elõzetesen tájékoztatja.

 

 

10.6.   A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozáshoz kapcsolódó értesítési kötelezettség

Adatkezelõ a helyesbítésrõl, a korlátozásról és a törlésrõl a Felhasználót, továbbá mindazokat a címzetteket értesíti, akiknek korábban az adatot továbbították. Az értesítés mellõzhetõ, ha lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erõfeszítést igényel. A Felhasználót kérésére az Adatkezelõ tájékoztatja e címzettekrõl.

 

 

10.7.   Adathordozhatósághoz való jog

 

10.7.1.    Felhasználó jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelõ rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelõnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelõ, melynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

a)     az adatkezelés a Felhasználó hozzájárulásán vagy a vele kötött szerzõdésen alapul; és

b)     az adatkezelés automatizált módon történik.

 

10.7.2.    A jelen tájékoztató tárgyát képezõ adatkezelések közül az alábbi fejezetekben bemutatott adatkezelések felelnek meg a fenti feltételeknek, tehát ezek tekintetében gyakorolható az adathordozhatósághoz való jog:

a)     a hozzájárulás alapján végzett:

3. Információtechnológiai szolgáltatás mûködésének biztosításához kapcsolódó adatkezelés;

4. Üzenet fogadásához és megválaszolásához kapcsolódó adatkezelés;

5. Hírlevél küldéshez kapcsolódó adatkezelés - a pont hozzájárulás.

b)     a Felhasználóval kötött szerzõdés, vagy az azt megelõzõ lépések Felhasználó kérésére történõ megtételéhez szükségesség jogalapjával végzett:

6. Foglaláshoz kapcsolódó adatkezelés.

 

10.7.3.    Az adatok hordozhatóságához való jog fentiek szerinti gyakorlása során a Felhasználó jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelõk közötti közvetlen továbbítását.

 

 

10.8.   A tiltakozáshoz való jog

 

10.8.1.    Felhasználó a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat a személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen.

 

10.8.2.    Ebben az esetben az Adatkezelõ a személyes adatokat csak akkor kezelheti tovább, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítõ erejû jogos okok indokolják, amelyek elsõbbséget élveznek a Felhasználó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények elõterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

10.8.3.    A jelen tájékoztató tárgyát képezõ adatkezelések közül Felhasználó az alábbi, jogos érdek jogalapjával végzett adatkezelésekrõl szóló fejezetekben bemutatott adatkezelések tekintetében gyakorolhatja a tiltakozáshoz való jogát:

3. Információtechnológiai szolgáltatás mûködésének biztosításához kapcsolódó, jogos érdek alapján végzett technikai adatkezelés.

 

11.    Felhasználó kérelmeinek teljesítése

 

11.1.   A 10. pontban foglaltak szerinti tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja Adatkezelõ. Ha az érintett Felhasználó kérelme egyértelmûen megalapozatlan vagy – különösen ismétlõdõ jellege miatt – túlzó, az Adatkezelõ, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

a) észszerû összegû díjat számíthat fel, vagy
b) megtagadhatja a kérelem alapján történõ intézkedést.

11.2.   Adatkezelõ indokolatlan késedelem nélkül, de legkésõbb a kérelem beérkezésétõl számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót a kérelem nyomán hozott intézkedésekrõl, ideértve az adatmásolatok kiadását is. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidõ további két hónappal meghosszabbítható. A határidõ meghosszabbításáról az Adatkezelõ a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétõl számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót. Ha az érintett Felhasználó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmét, a tájékoztatást elektronikus úton adja meg Adatkezelõ, kivéve, ha az érintett Felhasználó azt másként kéri.

 

11.3.   Ha az Adatkezelõ nem tesz intézkedéseket az érintett Felhasználó kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésõbb a kérelem beérkezésétõl számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett Felhasználó panaszt nyújthat be a 12. pontban megjelölt felügyeleti hatóságnál, és az ugyanott írtak szerint élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

11.4.   Felhasználó bármilyen, a személyének azonosítását lehetõvé tevõ módon beterjesztheti kérelmeit Adatkezelõhöz. A kérelmet beterjesztõ Felhasználó azonosítása azért szükséges, mert a kérelmeket Adatkezelõ csak az arra jogosultaknak teljesítheti. Ha az Adatkezelõnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett Felhasználó személyazonosságának megerõsítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

 

11.5.   Felhasználó kérelmeit postai úton Adatkezelõ 9600 Sárvár, Rákóczi Ferenc utca 32. alatti címére, e-mailben az info@zafirapartmansarvar.hu e-mail címre juttathatja el. E-mailben küldött kérelmet Adatkezelõ csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó Adatkezelõnek megadott és ott nyilvántartott e-mail címérõl küldik, ugyanakkor a másik e-mail cím használata nem jelenti a kérelem figyelmen kívül hagyását. E-mail esetében a kézhezvétel idõpontjának az elküldést követõ elsõ munkanapot kell tekinteni. 

 

12.    Jogérvényesítés

 

12.1.   Az érintettek adatainak kezelésével kapcsolatos esetleges panaszaival az Adatkezelõhöz fordulhatnak elsõsorban az alábbi elérhetõségen:

SÁRVÁR-HÁZ Kft.

 

E-mail cím: info@zafirapartmansarvar.hu

Postacím: 9600 Sárvár, Rákóczi Ferenc utca 32.

12.2.   Az érintettek jogérvényesítési lehetõségeiket bíróság elõtt gyakorolhatják, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhatnak:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Telefon: +36 1 391 1400
Fax: +36 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Webhely: 
http://www.naih.hu/

A bírósági út választása esetén a per – az érintett Felhasználó választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék elõtt is megindítható, mivel a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.

 

 

2022. január 18.

 

SÁRVÁR-HÁZ Kft.


 

Hírlevél &
ajánlatok