Zafír Apartman

HU | DE | CZ | EN

H-9600 Sárvár, Rákóczi u. 37-39.

+36 30 9390 953

HU | DE | CZ | EN

VOP

Všeobecné obchodní podmínky


1. Údaje o poskytovateli služeb
2. Obecná pravidla
3. Smluvní strana
4. Uzavření smlouvy, způsob rezervace, úprava, oznamovací povinnost
5. Storno podmínky
6. Ceny
7. Způsob platby, záruka
8. Způsob a podmínky využívání služby
9. Domácí mazlíčci
10. Odmítnutí plnění smlouvy, ukončení závazku služby
11. Záruka umístění
12. Nemoc a smrt hosta
13. Práva smluvní strany
14. Povinnosti smluvní strany
15. Odpovědnost smluvní strany za škodu
16. Práva poskytovatele služeb
17. Povinnost poskytovatele služeb
18. Odpovědnost poskytovatele služeb za škody
19. Objednání a použití poukazu
20. Důvěrnost
21. Vyšší moc
22. Právo rozhodné v právním vztahu stran, soud
23. Autorská práva
24. Webová stránka
25. Použití a ochrana osobních údajů


1. Údaje o Poskytovatel služebi služeb
Webové stránky https://www.zafirapartmansarvar.hu provozuje
Sárvár Ház Kft.
Sídlo firmy: 9600 Sárvár, Kiss J. Alt. u. 2/a
Poštovní adresa: 9600 Sárvár, Rákóczi út 32.
Tel: +36-30-9390953
E-mail: info@onyxsarvar.hu
DIČO: 13597340-2-18, EU: HU13597340
Registrační číslo společnosti: 18-09-106534
(dále jen „poskytovatel služeb”)

2. Obecná pravidla
2.1. Tyto "Všeobecné obchodní podmínky" (dále jen VOP) upravují používání ubytování Poskytovatele služeb.
2.2. Zvláštní individuální podmínky nejsou součástí těchto Všeobecných obchodních podmínek, ale nevylučují uzavření samostatných dohod s cestovními kancelářemi, touroperátoři, někdy s odlišnými podmínkami v závislosti na druhu služeb.

3. Smluvní strana
3.1. Služby poskytované Poskytovatel služebem využívá Host (dále jen Zákazník).
3.2. Pokud je objednávka služeb předána Zákazníkem přímo Poskytovatel služebi služeb, je Zákazník smluvní stranou. Poskytovatel služeb služby a Zákazník společně - pokud jsou splněny podmínky - se stávají smluvními stranami (dále jen "Strany").
3.3. Pokud je objednávka služeb předána Poskytovatel služebi služeb třetí stranou (dále jen Zprostředkovatel) jménem Zákazníka, jsou podmínky spolupráce upraveny smlouvou uzavřenou mezi Poskytovatel služebm služby a Zprostředkovatelem. V takovém případě není Poskytovatel služeb povinen zkoumat, zda třetí strana právně zastupuje Zákazníka.

4. Uzavření Smlouvy, způsob rezervace, úprava, oznamovací povinnost
4.1. Poskytovatel služebzašle nabídku na žádost Zákazníka zaslanou písemně či jinak. Pokud Poskytovatel služebdo 72 hodin od odeslání nabídky neobdrží objednávku pak zaslaná nabídka se stane neplatnou.
4.2. Písemné potvrzení od Poskytovatele služeb, které je zasláno na základě písemné objednávky Zákazníka, se považuje za Smlouvu. Poskytovatel služebpotvrzuje písemně všechny objednávky.
Potvrzení musí obsahovat jméno a adresu Zákazníka, přesný čas příjezdu a odjezdu, typ pokoje a také přesný název a místo čerpání služeb (jídlo,program).
Kontaktní údaje ubytování a adresa jsou uvedeny na webových stránkách Poskytovatele služeb.
Ústní rezervace, dohoda, úprava nebo její ústní potvrzení Poskytovatel služebem služeb nemá hodnotu Smlouvy.
Objednávka nebo dohoda, která nebyla učiněna písemně se nepovažuje za Smlouvu.
4.3. Smlouva o využívání služeb je uzavřena na dobu určitou.
4.3.1. Pokud Zákazník opustí ubytování před uplynutím stanovené doby pobytu, má Poskytovatel služeb služby nárok na 100% protiplnění za služby stanovené ve Smlouvě.
Poskytovatel služebje oprávněn znovu prodat Zákazníkem uvolněnou kapacitu.
4.3.2. K prodloužení využívání ubytovací služby iniciované Zákazníkem je nutný předchozí souhlas Poskytovatele služeb. V takovém případě může Poskytovatel služeb služby vyžádat uhrazení ceny za již poskytnutou službu.
4.4. K pozměnění a/nebo doplnění Smouvy je zapotřebí písemná dohoda podepsaná oběma stranami.
4.5. Zprostředkované služby:
Aktuální seznam Poskytovatel služebem zprostředkovaných služeb, které poskytuje hotel, je k dispozici na recepci hotelu.
4.6. Platnost nabídek:
Publikované nabídky služeb provozované Poskytovatel služebem - společností Sárvár-Ház Kft - s výjimkou na recepci vyhlášených pultovních cen pokojů  - jsou hostům k dispozici za nabídnotou cenu pouze v omezeném množství nebo za cenu stanovenou na základě aktuální poptávky či obsazenosti.
4.7. Příjezd a odjezd z/do hotelu: Hotelový pokoj je možné obsadit od 15 hod. v den příjezdu a musí se uvolnit do 10 hod. v den odjezdu.

5. Storno podmínky
5.1. Zákazník se zavazuje písemně informovat Poskytovatele služeb o případném stornu, úpravě objednávky nebo jakékoli jiné změně 30 dnů před příjezdem a ve špičkovém období a 7 dnů před příjezdem v ostaním období a v případě vis major do příjezdu.
5.2 Pokud není v nabídce Poskytovatele služeb uvedeno jinak, lze ubytování bezplatně zrušit následovně: objednané služby ve špičkovém období do 30 dnů před příjezdem a v ostatných přípedech do 7 dnů před příjezdem v obou případech do 16 hod. místního času.
a) Pokud Zákazník neručí za objednané služby zálohovou platbou, kreditní kartou nebo jiným způsobem stanoveným ve Smlouvě, Poskytovatel služeb garantuje možnost začít čerpat služby v den příjezdu nejpozdějí do 17 hodin.
b) Pokud Zákazník ručí za objednané služby zálohovou platbou, kreditní kartou nebo jiným způsobem stanoveným ve Smlouvě, Poskytovatel služeb garantuje možnost čerpat služby do 2 hodiny druhého dne pobytu nebo v případě do předem nahlášené jiné hodiny či dne. Pokud se Zákazník nedostaví na ubytování podle popsaných výše pak Poskytovatel služeb má právo na storno poplatek.
Lhůty pro zrušení individuálních a skupinových rezervací - není-li v Smlouvě stanoveno jinak:
Bezplatné zrušení objednaných služeb je možné do 24 hodin po potvrzení objednávky, pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak. Storno poplatek bude účtován v následující výši a podle následujících podmínek:
Během standardního období:
storno nejpozději 7 dní před příjezdem: 50% z rezervovaných služeb (ubytování, ubytování se snídaní nebo polopenzí)
storno méně než 7 dní před příjezdem a v případě nedostavení se na pobyt: 100% z rezervovaných služeb (ubytování, ubytování se snídaní nebo polopenzí)
špičkové období:
storno nejpozději 30 dní před příjezdem: 50% z rezervovaných služeb (ubytování, ubytování se snídaní nebo polopenzí)
storno nejpozději 7 dní před příjezdem a v případě nedostavení se na pobyt: 100% z rezervovaných služeb (ubytování se snídaní nebo polopenzí)
Poskytovatel služebSárvár Ház Kft. si vyhrazuje právo odstoupit od plnění služeb hostem objednaných nejpozději 30 dnů před zahájením využívání služeb - s písemným prohlášením zaslaným Zákazníkovi - a současné vrácení zálohy uhrazené zákazníkem. V případě skupinové objednávky mohou být pro jednotlivé obchodní případy stanovené podmínky na odstoupeni od plnění Slouvy.
5.3 V případě objednání skupin, akce či jiné produkty za speciální podmínky Poskytovatel služeb může stanovit jiné podmínky, než jaké jsou uvedené výše.

6. Ceny
6.1. Aktuální ceny ubytování jsou publikované v souladu se zákonem 4/2009 (I.30) NFGM-SZMM, § 6. na místě poskytování služby. Před zahájením čerpání služby může Zákazník také získat příslušné informace o cenách a sazbách za služby na hotelové recepci.
6.2. Poskytovatel služeb může změnit již zveřejněné ceny bez předchozího upozornění.
Změny cen nemají vliv na cenu již objednaných služeb a poukazů.
6.3. Při zveřejnění cen Poskytovatel služebvždy stanový ceny včetně DPH platným v maďarských právních předpisech. Ceny však nezahrnují turistickou daň, kterou je třeba uhradit v místě služby. Poskytovatel služebpřevede dodatečná břemena v důsledku změny platných (DPH, IFA) na smluvní stranu s předchozím oznámením.
6.4. Aktuální slevy, akční a další nabídky budou zveřejněné na webových stránkách Poskytovatel služebe, na webových stránkách svých smluvních partnerů on-line či na off-line rozhraní.
6.5 Slevy pro děti se mohou u jednotlivých ubytovacích typů lišit, konkrétní ceny jsou zveřejněné na webových stránkách Poskytovatel služebe.
6.6 V případě rezervace produktů Poskytovatele služeb za zvláštních podmínek, v případě rezervace akcí nebo v případě rezervace více než 5 pokojů (skupinová objednávka) může Poskytovatel služeb služby stanovit odlišné podmínky a může si účtovat příplatek.

7. Způsob platby, záruka
7.1. Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo požadovat platební záruku na protihodnotu za služby poskytované smluvní straně, a to až do dne nástupu na ubytování, nejpozději však do posledního dne čerpání služeb, před opuštěním hotelu. Platby se zpětnou platností se může provádět pouze na základě individuální dohody.
7.2. Poskytovatel služebza smlouvně dohodnutých služeb a uhrazení jejích protihodnoty může požadovat:
a) můžete požádat o záruku kreditní kartou, během níž bude protihodnota za objednanou a potvrzenou službu blokováno a předběžně autorizováno na kreditní kartě,
b) můžete požádat o částečnou zálohovou platbu nebo celou výši dohodnuté a celkové ceny bankovním převodem či online platbou kreditní kartou
c) může požádat uhrazení hodnoty objednané služby při nástupu na ubytování v hotovosti před obsazením pokoje nebo jinou metodou nahrazující hotovostní platbu
7.3. Faktura smluvní strany bude vystavena v HUF v souladu s maďarskými daňovými pravidly. Cena služeb stanovená v eurech může být převedena podle denního směnného kurzu stanoveného poskytovatelem služeb v den příjezdu hosta. (Na základě denního kurzu Six Payment Services "Exchange Rates for base Currency Forint". Možná měna pro platbu v hotovosti je HUF. Kromě platby v hotovosti přijímá poskytovatel služeb také bankovní převody předem a následující kreditní karty: Visa, EC / MC, American Express, V-PAY, Mastercard, Diners Club / Discver, Union Pay, online platba kartou (SIX PAYMENT linkpayment služby).
7.4. Poskytovatel služeb přijímá platební nástroje šetřící hotovost i na základě smlouvy dárkový poukaz.
7.5. Náklady spojené s použitím jakékoli platební metody nese smluvní strana.
7.6. Poskytovatel služby vystaví elektronickou fakturu která bude zaslána na e-mailovou adresu uvedenou Zákazníkem v registračním formuláři.
7.7. Pozdní plnění
Poskytovatel služebSárvár-Ház Kft. si účtuje na základě zákona IX/2016 týkající se podnikových a veřejných zakázek v případě po splatnostni uhrazené faktury paušální poplatek ve výši 40 Eur ve forintech (dále jen: paušální náklad za vymáhání) podle středního kurzu Maďarské národní banky platné první
den po uplnynutí splatnosti a tento fakt bude uveden na první výzvě k uharzení faktury. Uhrazení tohoto paušálního poplatku nezbavuje dlužníka od dalších právních důsledků zpoždění (lze jej vymáhat kromě výši úroků z prodlení).
V případě pozdního plnění Poskytovatel služebSárvár-Ház Kft. má nárok na úrok z prodlení podle této dohody, pokud to smlouva mezi oběma stranami nestanoví jinak.
Poskytovatel služebSárvár-Ház Kft. při evidování dluhů a průběhu vyrovnání pohledávek v rámci právních řízení uplatňuje následující pořadí:
1. kapitál, 2. poplatky za právní řízení, paušální sazba vymahatele, 3. paušální náklad za vymáhání, 4. úroky z prodlení, 5 advokátní poplatky.

8. Způsob a podmínky využívání služby
8.1 Zákazník se může dostavit na ubytování v čase uvedeném Poskytovatelem služeb v den příjezdu (Check in) a do zveřejněného času v den odjezdu je povinen opustit ubytování. V den příjezdu jedná se  o 15:00 hod. (Check in) a v den odjezdu jedná se o 10:00 hod. (Check-out). Uvedené hodiny se mohou měnit v závislosti na ročním období a v jednotlivých případech na základě předchozí informace.
8.2. Pozdní odjezd a/nebo předčasný příjezd je možný po předchozí domluvě za příplatek.
8.3. Pokud si zákazník přeje obsadit ubytování před 6:00 hod. ráno, musí uhradit cenu předchozí noci.

9. Domácí zvířata
9.1. V ubytovacích zařízeních Poskytovatele služeb obecně nejsou povolena domácí zvířata. V něktrých, k tomu určených jednotkách ubytovacího zařízení Poskytovatele služeb za současných podmínek povoluje využívání této služby za příplatek. V tomto případě požaduje také kauci, jejíž aktuální částka je k dispozici na recepci.
9.2. Zákazník je plně odpovědný za jakékoli škody způsobené zvířetem.
9.3. Vodící psi jsou povoleni.

10. Odmítnutí plnění smlouvy, ukončení závazku plnění smlouvy
10.1. Poskytovatel služebje oprávněn s okamžitou platností vypovědět Smlouvu o ubytovací službě, čímž odmítne poskytovat služby, pokud:
a) Zákazník nevyužívá k zamýšlenému účelu poskytnutý pokoj nebo jiné místnosti zařízení
b) Zákazník nedodržuje bezpečnostní předpisy a zásady ubytování, chová se nežádoucím způsoben, chová se hrubě k zaměstnancům, je pod vlivem alkoholu nebo omamných látek, chová se výhrůžně, urážlivě, hrubě nebo jinak nepřijatelně
c) Zákazník trpí infekčním onemocněním nebo v epidemiké situaci nedodržuje právní předpisy či ochranná opatření zavedené Poskytovatel služebem služeb
d) smluvní strana nesplní svůj závazek zaplatit zálohu v lhůtě stanovenou ve smlouvě do stanoveného data
10.2. Není-li smlouva mezi stranami splněna z důvodů "vyšší moci", bude smlouva ukončena.
 
11. Záruka na smluvní plnění
11.1. Pokud Poskytovatel služebneposkytuje služby obsažené ve smlouvě z důvodu jeho vlastní chyby (např. přeplnění kapacity, dočasné provozní problémy atd.), je povinen Zákazníkovy neprodlenně zajistit náhradní ubytování.
11.2. Poskytovatel služebje povinen:
a) služby obsahující smlouva, za potvrzenou cenu a dobu nebo až do doby odstranění překážek poskytnout v jiném ubytovacím zařízení stejném nebo vyšší kategorie než bylo dohodnuto. Všechny vícenáklady na zajištění náhradního ubytování nese Poskytovatel služeb služeb
b) poskytnout Zákazníkovi možnost bezplatného volání za účelem sdělení změny ubytování
c) poskytnout Zákazníkovi bezplatný odvoz do nabídnutého náhradního ubytování a případně i zpět na původní místo ubytování
11.3. Pokud Poskytovatel služebplně splňuje uvedené povinnosti a Zákazník souhlasí nabídnutým náhradním ubytováním pak zpětnou platností nemá nárok   na žádné následné odškodnění.
11.4. Vzhledem k epidemické situaci Poskytovatel služebprovozuje svá ubytovací zařízení flexibilně v souladu s poptávkou. Poskytovatel služebmůže dočasně zastavit provoz, ale vzhledem k neustále se měnící situaci si vyhrazuje právo znovu obnovit provoz nebo již znovu zprovoněné jednotky znovu uzavřít v závislosti na vývoji virové situace. Poskytovatel služebse zavazuje, že v případě všech jím potvrzených služeb se řídí podle bodu 11.2. pokud služby uvedené ve Smlouvě nelze poskytnout.
Ve všech případech, kdy Poskytovatel služebnení schopen poskytnout potvrzenou službu v dané jednotce 5 dní před dnem příjezdu vyrozumí Zákazníka e-mailem a pokud Zákazník uvedl své telefonní číslo pokusí se kontaktovat Zákazníka a to nejpozději 4 dny před datem příjezdu.
Zákazník není povinen akceptovat nabídnutou jinou jednotku Poskytovatel služebem služeb a může odsoupit od Smlouvy bez dalších právních důsledků. Podmínkou poskytnutí služby je platná vládní opatření umožňující poskytování ubytovacích služeb.
 
12. Nemoc a úmrtí hosta
12.1. Pokud během období využívání ubytovací služby Zákazník onemocní a nebude schopen jednat ve svém vlastním zájmu, Poskytovatel služebnabídne lékařskou pomoc.
12.2. V případě nemoci / úmrtí Zákazníka Poskytovatel služebpožaduje kompenzaci nákladů od příbuzného/dědice nebo od plátce faktury onemocněného/zesnulého a to za případné poškozením zařízení nebo jiných věcí a za jakékoli zdravotní a procedurální náklady, úhradu za služby již čerpané před onemocněním/úmrtím.
12.3. Pokud příslušný úřad nařídí domácí karanténu pro Zákazníka, ten je povinen uhradit Poskytovatel služebi služeb vícenáklady vzniklé související s případném prodloužení pobytu.

13. Práva smluvní strany
13.1. Na základě Smlouvy má Zákazník nárok na zamýšlené použití objednaného pokoje a vybavení, které spadají do běžného rozsahu služeb a nepodléhají zvláštním podmínkám.
13.2. Zákazník může podat stížnost týkající se plnění služeb poskytovaných Poskytovatel služebem služeb během pobytu v ubytovacím zařízení. Poskytovatel služebse zavazuje, že během pobytu Zákazníka vyřídí stížnost, které mu byly podány písemně nebo byly řádně zaprotokolované.
13.3. Právo Zákazníka na reklamaci zaniká po jeho odchodu z ubytování.

14. Povinnosti smluvní strany
14.1. Smluvní strana je povinna uhradit protihodnotu smlouvně objednaných služeb do termínu a způsobem uvedeným ve Smlouvě.
14.2. Zákazník zajistí, aby spolucestující dítě mladší 14 let bylo pod dohledem v ubytovacích zařízení Poskytovatele služeb.
14.3. Zákazník si nesmí brát sebou vlastní jídlo a pití do stravovacích jednotek ubytovacího zařízeni.
 
15. Odpovědnost smluvní strany za způsobenou škodu
Zákazník je odpovědný za veškeré škody a nevýhody, které způsobil Poskytovatel služebi služeb či třetí osobě. Tato odpovědnost platí také v případě, že poškozený má nárok na náhradu škody přímo od Poskytovatel služebi služeb.

16. Práva Poskytovatele služeb
Pokud Zákazník neplní svou platební povinnost a neuhradí protihodnotu služeb objednané ve Smlouvě nebo za objednané ale nečerpané služby podléhající stornopolatku, Poskytovatel služebmá nárok na zástavní právo k zajištění své pohledávky na osobní věci Zákazníka nacházající se v hotelu a jsou jeho majetkem.

17. Povinnost Poskytovatele služeb
Poskytovatel služebje povinen:
a) poskytnout objednané ubytování a ostatní služby na základě Smlouvy v souladu s platnými předpisy a standardy poskytování služeb
b) prošetřit písemnou stížnost Zákazníka a podniknout nezbytné kroky k vyřešení problému, které musí být písemně zaznamenány
c) v případě jakýchkoli stížností či námitek během ubytovací služby Zákazník může stížnost písemně podat na centrální recepci ubytování.
Poskytovatel služebje povinen vyšetřit a reagovat na stížnosti do tří dnů.
 
18. Odpovědnost za škodu Poskytovatele služeb
18.1. Poskytovatel služebodpovídá za jakékoli škody způsobené Zákazníkovi, které vznikly na místě ubytování z chyb Poskytovatele služeb nebo jeho zaměstnanci
18.1.1. Odpovědnost Poskytovatele služeb se nevztahuje na škody, které vznikly z nevyhnutelného důvodu a jsou mimo okruh Poskytovatele služeb a jeho zaměstnance či jiných Zákazníků nebo byly způsobeny samotným Zákazníkem.
18.1.2. Poskytovatel služebmůže vyznačit místa v ubytovacím zařízení, kam Zákazník nesmí vsoupit. Za škody nebo zranění na takových místech Poskytovatel služebnení odpovědný.
18.1.3. Zákazník je povinen neprodleně nahlásit poškození na místě ubytování a poskytnout všechny potřebné a nezbytné informace k objasnění okolností vzniklé škody i případně k vyhotovění policejního protokolu / policejního postupu.
18.2. Poskytovatel služebrovněž odpovídá za jakékoli škody, ztráty, zničení nebo poškození majetku Zákazníka v případě, že je Zákazník umístil na místě určeném Poskytovatel služebem služeb nebo na místě k tomu obvykle určeném, nebo ve svém pokoji, nebo majetek který předal k oprávněnému zaměstnanci Poskytovatele služeb o kterém se mohl domnívat, že je oprávněn převzít jeho majetek.
18.2.1. Poskytovatel služebodpovídá za cennosti, cenné papíry a hotovost pouze v případě, že je výslovně převzal nebo pokud je způsobena škoda  za kterou odpovídá podle obecných pravidel. V tomto případě nese důkazní břemeno Zákazník.
18.3. Výše náhrady může být ve všech případech hodnotou stanovenou příslušnými právními předpisy.
18.4. Pokud host nepodá stížnost na místě, nebude mít později nárok na náhradu škody.
 
19. Objednání a použití poukazu
Pro účely této kapitoly
- Zákazník: osoba, která si prostřednictvím webových stránek objedná poukaz online;
- Host: osoba, která uplatňuje poukaz.
 
19.1 Webové stránky nabízejí možnost objednání dárkových poukazů, jakož i pevně stanovených poukazů nebo poukazů v hodnotě, kterou určí zákazník.
 
19.2 Dárkové poukazy lze použít na služby uvedené v popisu v online formuláři.
 
19.3. Poukaz lze využít v ubytovacích zařízeních provozovaných poskytovatelem služeb v hodnotě uvedené na poukazu (v době nákupu). V případě uplatnění voucheru se hodnota voucheru odečte od poplatku za služby. Pokud je hodnota poukazu vyšší než cena využité služby, není poskytovatel služeb povinen vrátit hostovi rozdíl. Poukaz nelze vyměnit za hotovost.
 
19.4 Není možné objednat poukazy za nižší hodnotu, než je minimální hodnota uvedená v online listu jednotlivých poukazů.
19.5. Poukázky lze uplatnit v období a ve lhůtě uvedené na online formuláři nebo na objednané poukázce.

19.6 Nominální poukázky jsou volně převoditelné.
 
19.7. Host může voucher uplatnit po konzultaci s poskytovatelem služeb a to po potvrzení souhlasu poskytovatele služeb. V případě poukázek na jméno je podmínkou pro uplatnění další podmínka, že poukázku uplatní osoba stejného jména.
 
19.8. Jak objednat poukaz: Zákazník může zahájit proces objednání kliknutím na tlačítko "OBJEDNAT" na datovém listu vybraného poukazu. Poté je třeba zvolit typ poukazu, počet poukazů a v případě jednotlivých poukazů hodnotu. Kliknutím na tlačítko označené "ZADÁNÍ JMÉNA" má zákazník možnost zadat jméno (jména) obdarovávané osoby (obdarovaných osob), a to tak, že zadá jméno (jména), které má být uvedeno na poukazu. V takovém případě zákazník odpovídá za to, že jsou splněny podmínky pro zákonné zpracování osobních údajů týkajících se jmen dotčených osob.
 
Poté budete vyzváni k zadání fakturačních údajů a výběru způsobu platby a doručení, případně poštovní adresy, pokud se rozhodnete pro doručení poukazu poštou. Nakonec může zákazník platně podat objednávku zaškrtnutím políčka, kterým vyjadřuje svůj souhlas s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, a kliknutím na tlačítko označené "OBJEDNAT".


19.9 Pokud jsou zadány neúplné nebo zjevně nesprávné údaje, zobrazí se během procesu objednávky varovné hlášení. Údaje a parametry objednávky lze kdykoli zkontrolovat, změnit nebo dokonce smazat, dokud není objednávka odeslána.
 
 
19.10. Po obdržení objednávky poskytovatel služeb neprodleně potvrdí zákazníkovi objednávku automatickým e-mailem na e-mailovou adresu, kterou zákazník uvedl během procesu on-line objednávky. Pokud zákazník toto potvrzení neobdrží do 48 hodin od odeslání objednávky, je zproštěn finančních závazků. Potvrzení se považuje za doručené zákazníkovi v okamžiku, kdy je mu zpřístupněno (tj. kdy je obdrží ve svém e-mailovém účtu).   
 
19.11. Objednávky se vyřizují každý den od 8.00 do 16.00 hodin středoevropského času. Pokud je objednávka přijata během této doby, bude zpracována do 24 hodin od jejího přijetí. Pokud poskytovatel služeb obdrží objednávku mimo výše uvedený časový interval, považuje se za doručenou poskytovateli služeb na začátku prvního období zpracování následujícího po datu přijetí - v případě platby předem je to datum přijetí částky k úhradě na bankovní účet poskytovatele služeb, v případě ostatních online plateb datum přijetí potvrzení transakce poskytovatelem služeb - a bude zpracována do 24 hodin od tohoto data.
 
19.12. Zákazník může poukázku objednat zasláním elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou při objednávce, jakož i poštovní zásilkou.
 
19.13. V případě objednání voucheru poskytuje poskytovatel služeb následující možnosti platby:
- platba předem bankovním převodem,
- platba předem kreditní kartou (SIX Payment),
- Platba SZÉP kartou (SZÉP karta vydaná OTP Bank Nyrt., K&H Bank Zrt., MKB Bank Nyrt. z podúčtu dle výběru zákazníka).

20. Zachování tajemství
Poskytovatel služebjedná v souladu s ustanoveními svých předpisů pro správu údajů.

21. Vis maior
20.1. Jedná se o takové příčiny nebo okolnosti (například válka, požár, povodeň, počasí, výpadek proudu, epidemie, stávka), nad nimiž strany nemají žádnou kontrolu (vyšší moc).  Kterákoli strana je osvobozena od svých závazků vyplývajících ze Smlouvy, pokud tento důvod nebo tato okolnost nastane. Strany se dohodnou, že vynaloží veškeré úsilí, aby minimalizovaly možnost výskytu těchto příčin. V případě vyšší moci strany udělají vše jak se od nich dá očekávat, aby dosáhli nejmenšího vlivu a poškození tak, aby co nejdříve bylo odstraněné poškození či plnění Smlouvy.

22. Právo rozhodné v právním vztahu stran, soudní řízení
21.1. Právní vztah mezi Poskytovatel služebem služeb a smluvní stranou se řídí ustanoveními maďarského občanského zákoníku.
Právní spor odvozený ze smlouvy o poskytování služeb podléhá soudu příslušného v místě, kde je služba poskytována.

23. Autorská práva
Webové stránky, použité diagramy, obrázky a loga, jakož i shromažďování jednotlivých příspěvků jsou chráněny autorskými právy. Jakékoli kopírování nebo použití jmenovaných diagramů, textů, obrázků a dalších v tištěných či elektronických publikací nejsou povolené bez písemného souhlasu společnosti Sárvár-Ház Kft.
 
24. Webové stránky
24.1. Soubory cookie
Při návštěvě našich webových stránek se vytvoří opakující se cookie (malý textový soubor) a uloží se na pevný disk vašeho počítače. Cookie umožňuje při návštěvě našich webových stránek rozpoznat vás, což usnadňuje procházení webu a personalizaci online zážitku.
24.2. Analytika
Používáme nástroj pro analýzu webových stránek, který generuje sadu dat a sleduje, jak naši návštěvníci používají naše webové stránky.
V případě návštěvy webu se vytváří soubory cookie, aby zaznamenali, co hledají na našem webu návštěvníci, dále abychom získali o návštěvníkovi osobně neidentifikovatelné informace. Tento nástroj nám pomůže zlepšit online zážitek a vylepšit náš web tak, aby byl k uživatelům přátelský. Nikdy je nepoužíváme k shromažďování osobních údajů. Většina prohlížečů tyto soubory cookie automaticky přijímá, ale návštěvník je může odstranit nebo automaticky odmítnout. Jelikož je každý prohlížeč jiný k nastavení cookie je třeba najít "Nápovědu" na panelu nástrojů prohlížeče. Zde se nachází podrobný popis jak nastavit soubory cookie. Některé funkce však nebudete moci používat na našem webu, pokud se rozhodnete nepřijímat cookies.
24.3. Odběr novinek
S dobrovolným přihlášením k odběru novinek uvedením svého jména a e-mailové adresy souhlasíte s odesíláním novinek ze strany Poskytovatel služebe Sárvár-Ház Kft. Poskytovatel služeb Sárvár-Ház Kft. umožní, že se odběratel novinek kdykoli může odhlásit z odběru novinek zasláním e-mailu na adresu info@onyxsarvar.hu se žádosti zrušení odběru novinek.
24.4. Remarketingový kód
S kódy pro remarketing na webu sledujeme návštěvy určitých stránek, abychom v budoucnu mohli doručit cílené marketingové zprávy jejím návštěvníkům.
Soubory cookie, které poskytují kódy pro remarketing návštěvníky webových stránek s příslušným nastavením pro daný prohlížeč můžete kdykoli deaktivovat.

25. Použití webových stránek a ochrana osobních údajů
Používáním této webové stránky vyjadřujete souhlas s následujícími podmínkami bez ohledu na to, zda jste si je přečetli nebo ne.
Neznalost podmínek používání webových stránek nikoho nezbavuje odpovědnosti, nelze se na ně odvolávat pokud byly porušeny pravidla používání stránek a z toho vyplívají jakékoli škody nebo nepříjemnosti působené provozovateli stránek. V takovém případě se případ řeší soudní cestou.
Podmínky použití:
Neneseme žádnou odpovědnost za údaje nebo informace obsažené na webových stránkách a za jakékoli škody nebo nepříjemnosti vyplývající z jejich použití. Je nám ctí, že kdokoli může na svůj web umístit internetový odkaz na náš web. Bez písemného souhlasu provozovatele stránek je zakázano na svém webu umístit text, obrázky a další obsah označený jako vlastní. Distancujeme se od případů, kdy jsou vytvořeny internetové odkazy na jakoukoli čásť naší webové stránky na nelegálně provozované, obscénní nebo urážlivých webových stránek, které poškozují nebo mohou poškodit pověst a zájmy našeho webu. Provozovatel zahájí opatření proti všem těmto případům.
Zákazník prohlašuje, že si přečetl a vzal na vědomí Všeobecné smlouvní podmínky.

Datum poslední aktualizace: v Sárvár, 2022.04.22.

 

Hírlevél &
ajánlatok